เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท
ที่อยู่กรรมการผู้จัดการ

ก่อตั้งเมื่อ
ทุนจดทะเบียน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ยอดขาย

:
::

:
:
:
:

ซีลส์ ไทย อินเตอร์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ 2)
ชั้น 16 ห้อง 1606 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายเค็น คุโดะ

11 เมษายน 2556
4 ล้านบาท (ณ สิงหาคม 2560)
ในประเทศ 51% : ต่างชาติ 49%
118.25 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

ชื่อบริษัท
ที่อยู่กรรมการผู้จัดการ

ก่อตั้งเมื่อ

ทุนจดทะเบียน


โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ยอดขาย

:
::


:

:


:


:

ซีลส์ไทยอินเตอร์
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์2)
ชั้น 16 ห้อง 1606 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
10120 ประเทศไทย

นายเค็น คุโดะ


11 เมษายน 2556

4 ล้านบาท (ณ สิงหาคม 2560)

ในประเทศ 51% : ต่างชาติ 49%

118.25 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

ประเภทธุรกิจ

✓ ให้บริการโลจิสติกส์
   (ตัวแทนขนส่งสินค้า/ดำเนินพิธีการศุลกากร/คลังสินค้า/รับทำบรรจุภัณฑ์
    หีบห่อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า)
✓ ขนย้ายเครื่องจักร/ควบคุมการติดตั้งและรื้อถอน/จัดหาแรงงาน
✓ ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าประเภทต่างๆ
✓ ให้บริการขอใบอนุญาตต่างๆ (FDA, MOI, BOI)
✓ ดำเนินการตรวจสอบสินค้าก่อนการขอสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งนำเข้าและ
    ส่งออก (ญี่ปุ่น, จีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย และประเทศอื่นๆ )
✓ ให้บริการด้านเทรดดิ้ง
     -ซื้อขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมเก่าทั้งในและต่างประเทศ
     -จำหน่ายรถยกมือสอง เครื่องจักรสำหรับก่อสร้างและอุปกรณ์เสริมจากญี่ปุ่น
      ยุโรปและสหรัฐฯให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้งาน
     -บริการจัดหาเครื่องจักรต่างๆทั่วโลกตามความต้องการของลูกค้า
     -ให้บริการช่วยเหลือและประสานงานด้านการขนส่ง
     -บริการบริหารคลังสินค้าสำหรับวัตถุดิบและสินค้าบริโภค
✓ จัดจำหน่ายเครื่องรีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่น น้ำยาทำความเย็น
✓ จัดจำหน่ายอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
✓ ให้บริการแนะนำและปรึกษาขั้นตอนการปิดกิจการ
   (รื้อถอนเครื่องจักร, ขายทอดตลาด, กำจัดขยะ, ประเมินมูลค่า)

✓ ให้บริการโลจิสติกส์
   (ตัวแทนขนส่งสินค้า/ดำเนินพิธีการศุลกากร/
   คลังสินค้า/รับทำบรรจุภัณฑ์หีบห่อสินค้า
   ตามความต้องการของลูกค้า)
✓ ขนย้าเครื่องจักร/ควบคุมการติดตั้งและ
    รื้อถอน/จัดหาแรงงาน
✓ ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองถิ่น
    กำเนิดสินค้าประเภทต่างๆ
✓ ให้บริการขอใบอนุญาตต่างๆ (FDA, MOI,
    BOI)
✓ ดำเนินการตรวจสอบสินค้าก่อนการขอสิทธิ
    ประโยชน์ต่างๆทั้งนำเข้าและส่งออก (ญี่ปุ่น,
    จีน,อินโดนีเซีย,และประเทศอื่นๆ )
✓ ให้บริการด้านเทรดดิ้ง
     -ซื้อขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมเก่าทั้งใน
      และต่างประเทศ
     -จำหน่ายรถยกมือสอง เครื่องจักรสำหรับ
      ก่อสร้างและอุปกรณ์เสริม จากญี่ปุ่น ยุโรปและ
      สหรัฐฯให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้งาน
     -บริการจัดหาเครื่องจักรต่างๆทั่วโลกตาม
      คำสั่งซื้อ
     -ให้บริการช่วยเหลือและประสานงานด้าน
      การขนส่ง
     -บริการบริหารคลังสินค้า
      สำหรับวัตถุดิบและสินค้าบริโภค
✓ จัดจำหน่ายเครื่องรีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่น
    น้ำยาทำความเย็น
✓ จัดจำหน่ายอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
✓ ให้บริการแนะนำและปรึกษาขั้นตอนการ
    ปิดกิจการ (รื้อถอนเครื่องจักร, ขายทอด
    ตลาด, กำจัดขยะ, ประเมินมูลค่า)